Narių vertinimas: 5 / 5

Žvaigždutė aktyviŽvaigždutė aktyviŽvaigždutė aktyviŽvaigždutė aktyviŽvaigždutė aktyvi
 

Pavyzdinė sutartis.
Šią sutartį laikyti pavyzdine informacine.


VARTOJIMO KREDITO SUTARTIS

BENDROSIOS SĄLYGOS

 

1. SĄVOKOS
1.1. Sutartyje (Bendrosiose ir Specialiosiose sąlygose), kiekviename dokumente prie Sutarties, bei Šalių vykdant Sutartį siunčiamuose tarpusavio pranešimuose vartojamos iš didžiosios raidės rašomos sąvokos turi Sutartyje (Bendrosiose ir Specialiosiose sąlygose) ir jos prieduose, jei tokie sudaromi, apibrėžtą reikšmę ir/arba konkretų turinį bei yra atitinkamai aiškinamos, jeigu kontekstas akivaizdžiai nereikalauja kitaip ir/ar Sutartyje ar atitinkamuose Šalių pranešimuose nenurodyta kitaip:

Asmens duomenys – bet kuri informacija, susijusi su Kredito gavėju, kurio tapatybė yra žinoma arba gali būti tiesiogiai ar netiesiogiai nustatyta pasinaudojant tokiais duomenimis kaip asmens kodas, vardas, pavardė, faktinės gyvenamosios/deklaruotos gyvenamosios vietos adresas, elektroninio pašto adresas, banko sąskaitos numeris, mobiliojo telefono numeris ir kt., įskaitant ypatingus asmens duomenis.
Bendra Kredito gavėjo mokama suma – Kredito sumos ir Bendros vartojimo kredito kainos suma.
Bendra vartojimo kredito kaina – išlaidos, įskaitant palūkanas ir kitus su Sutarties sudarymu bei vykdymu susijusius mokesčius, kuriuos Kredito gavėjas turi sumokėti ir kurie yra žinomi Kredito davėjui Sutarties sudarymo momentu. Bendra vartojimo kredito kaina apskaičiuojama ir nurodoma tik pagal šią Sutartį suteikiamo Kredito atžvilgiu ir neapima jokių išlaidų, susijusių su Kredito gavėjui Kredito davėjo iki šios Sutarties sudarymo suteiktais vartojimo kreditais ar ateityje suteikiamais vartojimo kreditais, jei tokių būtų. Aiškumo dėlei, į Bendrą vartojimo kredito kainą nėra įskaičiuojamos: (a) palūkanos mokamos už laiku negrąžintą Kreditą, Netesybos ir Kredito davėjo išlaidos, kurias jis patiria siekdamas apginti ir įgyvendinti savo teises pagal Sutartį tais atvejais kai Kredito gavėjas nevykdo ar netinkamai vykdo savo įsipareigojimus pagal Sutartį (įskaitant bet neapsiribojant - išlaidos teisininkų konsultacijoms, bylinėjimosi ir išieškojimo išlaidos), ir (b) Sutarties Bendrųjų sąlygų 7.2 punkte nurodytos su mokėjimo operacijomis susijusios išlaidos.
Bendros vartojimo kredito kainos metinė norma – Bendra vartojimo kredito kaina, išreikšta metiniu procentų dydžiu.
Bendrosios sąlygos – šios Sutarties sąlygos, kuriose nustatomos Kredito gavėjo ir Kredito davėjo teisės ir pareigos, Kredito suteikimo ir grąžinimo tvarka, Kredito sutarties nevykdymo teisinės pasekmės, Kredito sutarties sudarymo ir nutraukimo tvarka ir kitos sąlygos.
Duomenų tvarkymas (arba asmens duomenų tvarkymas) – bet kuris su Asmens duomenimis atliekamas veiksmas: rinkimas, užrašymas, kaupimas, saugojimas, klasifikavimas, grupavimas, jungimas, keitimas (papildymas ar taisymas), teikimas, paskelbimas, naudojimas, loginės ir(arba) aritmetinės operacijos, paieška, skleidimas, naikinimas ar kitoks veiksmas arba veiksmų rinkinys.
Elektroniniai kanalai – informacijos perdavimo ir kitų veiksmų atlikimas internetu ar mobiliuoju telefonu.
Individualiai aptartos sąlygos – Kredito sutarties sąlygos, kurių parengimui Kredito gavėjas galėjo daryti įtaką, pateikdamas kredito paraišką ir rinkdamasis vieną iš Kredito davėjo pateiktų kredito variantų. Individualiai aptartomis sąlygomis laikomos: Kredito rūšis, Kredito suma, Bendra vartojimo kredito kaina, Kredito terminas, palūkanų norma, įmokų dydis ir jų mokėjimo tvarka, pavėluoto įmokų mokėjimo atvejais mokamos palūkanos. Individualiai aptartos sąlygos įtvirtinamos Sutarties Specialiosiose sąlygose.
Kreditas – pinigų suma, kurią Kredito davėjas pagal Sutartį suteikia Kredito gavėjui.
Kredito davėjas – UAB „KATALOGAS”, įmonės kodas 133302815, registracijos adresas Ožeškienės g. 14 / K. Donelaičio g. 78, Kaunas LT-44254.
Kredito davėjo darbo laikas – Tinklalapyje nurodytas Kredito davėjo darbo laikas, kurio metu Kredito davėjas sudaro ir vykdo Sutartį (t.y. priima Kredito paraišką, pateikia standartinę informaciją apie Kreditą, sudaro Sutartį su Kredito gavėju, teikia Kreditus, užskaito Kredito gavėjo atliktus mokėjimus, priima Kredito davėjo siunčiamus pranešimus ir t.t.).
Kredito gavėjas – veiksnus fizinis asmuo, ketinantis pasinaudoti/pasinaudojęs teise gauti Kreditą bei kitomis Sutartyje suteiktomis teisėmis.
Mokumo deklaracija – Kredito gavėjo pildoma Kredito davėjo nustatytos formos deklaracija, kurioje Kredito gavėjas pateikia visą Kredito davėjo paprašytą informaciją, reikalingą Kredito gavėjo mokumui įvertinti.
Kredito gavėjo zona – Kredito davėjo internetinės klientų aptarnavimo sistemos skiltis, prieinama tinklalapio adresu www.mikrokreditas.lt, prie kurios prisijungęs Registraciją atlikęs Kredito gavėjas gali patvirtinti sutikimą Kredito gavėjo Asmens duomenų tvarkymui, užpildyti ir patvirtinti Kredito paraišką, susipažinti su standartine informacija apie Kreditą ir kita su Kreditu susijusia informacija, patvirtinti šią Sutartį bei atlikti kitus šioje Sutartyje ar Tinklalapyje nurodytus veiksmus (pvz., gauti ir teikti nustatytą informaciją, teikti prašymus, užklausimus ir pan.).
Kredito grąžinimo diena – paskutinė Kredito termino diena, kada Kredito gavėjas privalo sumokėti Kredito davėjui visą Bendrą Kredito gavėjo mokamą sumą (t.y. grąžinti pagal šią Sutartį suteiktą Kredito sumą bei sumokėti visą Bendrą vartojimo kredito kainą).
Kredito paraiška – Elektroniniais kanalais Kredito gavėjo Kredito davėjui pateikta paraiška, kurioje nurodytomis pagrindinėmis sąlygomis Kredito gavėjas pageidauja skolintis iš Kredito davėjo. Šių skolinimosi Kredito suteikimo) sąlygų turiniui Kredito gavėjas gali daryti įtaką (pasirinkdamas vieną iš Kredito davėjo pateiktų pagrindinių Kredito sąlygų variantų ar jų kombinaciją). Kredito paraiškoje pasirenkamos tokios sąlygos: pageidaujamo Kredito rūšis, Kredito suma, Bendra vartojimo kredito kaina, Kredito terminas. Kreditas Kredito gavėjui suteikiamas pagal Kredito paraiškoje ir Kredito davėjo Kredito gavėjui pateiktoje standartinėje informacijoje apie Kreditą nurodytas pagrindines Kredito sąlygas, kurios perkeliamos ir yra įtvirtintos Specialiosiose sąlygose.
Kredito paraiškos pateikimas – www.mikrokreditas.lt Kredito gavėjo zonoje Elektroniniais kanalais ir/ar Sutarties 4.2.2. punkte nurodytais būdais Kredito gavėjo pateiktas prašymas jo pasirinktomis ir nustatyta tvarka patvirtintomis Individualiomis sąlygomis suteikti Kreditą pagal Kredito Sutarties 4 punkte nustatytą tvarką, kuriuo išreiškiama Kredito gavėjo valia, pageidavimas gauti Kreditą ir sudaryti Kredito sutarties Bendrąsias bei specialiąsias sąlygas.
Kredito terminas – terminas nuo Kredito išmokėjimo Kredito gavėjui dienos iki Kredito grąžinimo dienos.
Metinė palūkanų norma – palūkanų norma kasmet taikoma pagal Sutartį Kredito gavėjui išmokėtam Kreditui ir kurią Kredito gavėjas įsipareigoja mokėti Kredito davėjui Sutartyje nustatyta tvarka už naudojimąsi jam suteiktu Kreditu.
Netesybos – Sutartyje nustatyta pinigų suma (delspinigiai), kurią Šalis įsipareigojo ir privalo sumokėti kitai Šaliai, jeigu ji laiku nevykdo finansinių įsipareigojimų pagal Sutartį.
Registracijos forma – Kredito gavėjo Tinklalapyje pateikta ir Kredito gavėjui registruojantis Kredito davėjo Tinklalapyje pildoma forma.
Registracijos mokestis – vienkartinis mokestis, kurį Kredito gavėjas privalo sumokėti, norėdamas patvirtinti registracijos duomenis bei sutikimą tvarkyti Asmens duomenis Elektroniniais kanalais. Registracijos mokesčio dydis nurodomas Tinklalapyje.
Specialiosios sąlygos – sudedamoji ir neatskiriama Sutarties dalis, kurioje išdėstomos konkretaus pagal Sutartį suteikiamo Kredito Individualiai aptartos sąlygos ir kitos specialiosios Sutarties sąlygos.
Sutartis – ši tarp Kredito davėjo ir Kredito gavėjo Elektroniniais kanalais sudaryta vartojimo kredito sutartis, pagal kurią Kredito davėjas įsipareigoja suteikti Kredito gavėjui Sutartyje nustatytomis sąlygomis Kreditą (tačiau tik tuomet, jeigu (a) Sutartyje nustatyta tvarka įvertinus Kredito gavėjo mokumą Kredito davėjas mano, jog Kredito gavėjas yra pajėgus ir sugeba laiku ir tinkamai vykdyti prisiimtus finansinius įsipareigojimus, įskaitant finansinius įsipareigojimus pagal šią Sutartį, (b) Kredito davėjas dėl kitų priežasčių neatsisako suteikti Kredito gavėjui Kredito), o Kredito gavėjas įsipareigoja, jeigu Kreditas jam yra suteikiamas, grąžinti šį Kreditą bei atlikti visus pagal šią Sutartį mokėtinus mokėjimus. Sutartį sudaro Bendrosios sąlygos bei Specialiosios sąlygos, su visais jos priedais ir esamais bei būsimais jos sąlygų pakeitimais bei papildymais.
Šalis – Kredito davėjas arba Kredito gavėjas
Šalys – Kredito davėjas ir Kredito gavėjas kartu.
Tapatybės patvirtinimo priemonės – Kreditoriaus Kredito gavėjui suteiktas identifikavimo kodas (toliau – Kredito gavėjo ID), Kredito gavėjo slaptažodis, Kredito gavėjo mobilaus telefono numeris, Kredito gavėjo elektroninis paštas, MKST kodas:
Kredito gavėjo ID – unikali ir nekeičiama Kreditoriaus sugeneruota skaitmenų seka, skirta Kreditoriui identifikuoti Kredito gavėją bei Kredito gavėjui prisijungti prie MK Kredito gavėjo zonos. Jis suteikia teisę Kredito gavėjui naudotis Kreditoriaus pagal Kredito sutartį teikiamomis paslaugomis.
Kredito gavėjo laikinas slaptažodis – tai Kreditoriaus sugeneruota skaitmenų seka, skirta Kreditoriui identifikuoti Kredito gavėją, kurią Kredito gavėjas privalo pasikeisti pirmą kartą prisijungęs prie MK Kredito gavėjo zonos.
Kredito gavėjo mobilaus telefono numeris – Kredito gavėjo Kreditoriui pateiktas Kredito gavėjo mobilaus telefono numeris.
Kredito gavėjo elektroninis paštas – Kredito gavėjo Kreditoriui pateiktas Kredito gavėjo elektroninis paštas.
MKST kodas – Automatiniu būdu sugeneruotas MD5 algoritmo 32 simbolių sutarties kodas (unikali ir nekeičiama simbolių (raidžių ir/arba skaitmenų) seka kuriame užkoduojamas sutarties sąlygų tekstas ir registracijos metu suvestas asmens kodas), kuris yra naudojamas kaip papildoma Kredito gavėjo identifikavimo priemonė ir patvirtina Kredito sutarties teksto apsaugą bei yra skirtas Asmens duomenų tvarkymo sutikimui, Kredito sutarčiai patvirtinti /pasirašyti ir Kredito gavėjo valiai išreikšti.
Tinklalapis – Kredito davėjo internetinė svetainė www.mikrokreditas.lt.
Tretysis asmuo - kiekvienas fizinis ar juridinis asmuo, kuris nėra Sutarties Šalis.
1.2. Aiškinant šią Sutartį (Bendrąsias ir Specialiąsias sąlygas), kiekvieną dokumentą prie Sutarties, bei Šalių vykdant Sutartį siunčiamus pranešimus turi būti laikomasi šių nuostatų:
1.2.1. Vienaskaita pateikti žodžiai gali turėti daugiskaitos reikšmę ir atvirkščiai, jei kontekstas akivaizdžiai nereikalauja kitaip.
1.2.2. Sutartyje skyrių ir straipsnių antraštės ir paantraštės yra naudojamos tik patogumo dėlei ir neturi įtakos ją aiškinant.
1.2.3. Tuo atveju, jeigu yra prieštaravimų tarp Sutarties Bendrųjų sąlygų ir Specialiųjų sąlygų, viršenybė teikiama Specialiųjų sąlygų nuostatoms.
1.2.4. Nuorodos Sutartyje į bet kokią sutartį ar dokumentą, įskaitant bet neapsiribojant šia Sutartimi, reiškia nuorodas ir į jų pakeitimus, papildymus ar naują redakciją.
2. SUTARTIES DALYKAS
2.1. Kredito davėjas, jeigu (a) Kredito gavėjas suteikė Kredito davėjui teisingą, tikslią ir išsamią informaciją (įskaitant, bet neapsiribojant, informaciją, nurodytą Kredito paraiškoje bei Kredito gavėjo mokumo deklaracijoje), būtiną Kredito gavėjo mokumui įvertinti, ir ši informacija yra nepakitus bei išlieka teisinga, tiksli ir išsami Sutarties sudarymo bei Kredito suteikimo metu, ir (b) Kredito davėjo nuomone, įvertinus Kredito gavėjo mokumą, Kredito gavėjas yra pajėgus tinkamai įvykdyti prisiimtus finansinius įsipareigojimus visą Sutarties galiojimo laikotarpį, ir (c) Kredito davėjas dėl bet kurių kitų priežasčių neatsisako suteikti Kredito gavėjui Kredito, įsipareigoja Sutarties galiojimo metu šioje Sutartyje nustatytomis sąlygomis ir tvarka Kredito davėjo darbo laiku Kredito gavėjui suteikti Sutarties Specialiosiose sąlygose nurodytą vartojimo kreditą bei leisti Kredito gavėjui naudotis Kredito davėjo teikiamomis paslaugomis Elektroniniais kanalais.
2.2. Kredito gavėjas įsipareigoja laiku ir pilnai grąžinti Kredito gavėjui pagal šią Sutartį suteiktą Kreditą, mokėti palūkanas, kitus Bendrą vartojimo kredito kainą sudarančius mokesčius bei visus kitus Sutarties Specialiosiose sąlygose išvardintus mokesčius ir mokėjimus.
2.3. Tuo atveju, kuomet Kredito gavėjas grąžina paimtą Kreditą prieš terminą Sutartyje nustatyta tvarka, grąžintos sumos nebegali būti pasiskolintos iš naujo. Norėdamas tam tikras sumas pasiskolinti iš naujo, Kredito gavėjas turi sudaryti naują vartojimo kredito sutartį su Kredito davėju Tinklapyje skelbiama tvarka ir sąlygomis.
3. ŠALIŲ TEISĖS IR PAREIGOS
3.1. Kredito gavėjo pareigos:
3.1.1. Laiku grąžinti Kredito davėjo suteiktą Kreditą, sumokėti Bendrą vartojimo kredito kainą, kitas pagal Sutartį Kredito davėjui mokėtinas sumas (t.y. palūkanas už laiku negrąžintą Kreditą ar jo dalį, Netesybas, Sutarties Bendrųjų sąlygų 7.1-7.3 punktuose nurodytus mokesčius, kompensuoti Kredito davėjo nuostolius, kiek jų nepadengia palūkanos už pavėluotą Kredito (jo dalies) grąžinimą ir/ar Netesybos, jei atsiranda prievolė jas mokėti.
3.1.2. Neatskleisti Tapatybės patvirtinimo priemonių ir/ar neleisti jomis naudotis jokiems Tretiesiems asmenims.
3.1.3. Nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 1 (vieną) darbo dieną informuoti Kredito davėją raštu arba Elektroniniais kanalais, jeigu Trečiajam asmeniui tapo žinomos arba Kredito gavėjui atsirado pagrindas įtarti, kad gali tapti žinomos Kredito gavėjo Tapatybės patvirtinimo priemonės ir imtis kitų pagrįstų priemonių siekiant išvengti galimų nuostolių dėl pasinaudojimo Kredito gavėjo Tapatybės patvirtinimo priemonėmis.
3.1.4. Praradus Kredito gavėjo Tapatybės patvirtinimo priemones informuoti Kredito davėją nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 1 (vieną) darbo dieną, Sutarties Bendrųjų sąlygų 12.3 punkte nustatyta tvarka.
3.1.5. Pasikeitus Kredito gavėjo vardui ar pavardei ir/arba kitiems Sutartyje nurodytiems Kredito gavėjo duomenims (t.y. Kredito gavėjo telefono numeriui, elektroninio pašto adresui, faktinės gyvenamosios ir/ar deklaruotos gyvenamosios vietos adresui, darbovietei, Mokumo deklaracijoje pateiktai informacijai, taip pat atsiradus aplinkybėms, dėl kurių Kredito gavėjas negali ar negalės vykdyti savo įsipareigojimų pagal Sutartį (pvz. darbo netekimas, pajamų sumažėjimas, turto areštavimas, išieškojimo pagal kitas prievoles nukreipimas į Kredito gavėjo turtą, teisminiai procesai ir kitos panašios aplinkybės) nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 3 darbo dienas, informuoti Kredito davėją apie tai Sutarties Bendrųjų sąlygų 12.3 punkte nustatyta tvarka.
3.1.6. Be Kredito davėjo išankstinio rašytinio sutikimo neperleisti iš Sutarties kylančių savo teisių ir pareigų Tretiesiems asmenims.
3.1.7. Pateikti teisingus Asmens duomenis ir nesinaudoti kito asmens duomenimis, o pažeidus minėtą įsipareigojimą – atlyginti Tretiesiems asmenims bei Kredito davėjui visus dėl to pastarųjų patirtus nuostolius.
3.1.8. Suteikti Kredito davėjui teisingą, tikslią ir išsamią informaciją, būtiną jo mokumui įvertinti, bei bet kurią kitą informaciją, kuri gali turėti įtakos Kredito gavėjo galimybėms vykdyti jo esamus ir/ar būsimus finansinius įsipareigojimus visą Sutarties galiojimo laikotarpį, nedelsiant informuoti Kredito davėją apie bet kokius Mokumo deklaracijoje pateiktos ir/ar kitos šiame punkte išvardintos šios informacijos pasikeitimus.
3.1.9. Vykdyti kitus šia Sutartimi prisiimtus įsipareigojimus ir pagrįstus Kredito davėjo nurodymus Kredito gavėjui, susijusius su šia Sutartimi (pvz., Kredito davėjo nurodymą pasikeisti Tapatybės patvirtinimo priemones, patikslinti ir/ar papildyti asmens duomenis, patvirtinti Kredito sutarties pakeitimo paraišką, jei kyla abejonių dėl jos patvirtinimo ir pan.).
3.2. Kredito gavėjo teisės:
3.2.1. Gauti Kreditą, jei (a) Kredito gavėjas suteikė Kredito davėjui teisingą, tikslią ir išsamią informaciją (įskaitant, bet neapsiribojant, informaciją, nurodytą Kredito paraiškoje ir Mokumo deklaracijoje), būtiną Kredito gavėjo mokumui įvertinti ir ši informacija yra nepakitus bei išlieka teisinga, tiksli ir išsami Sutarties sudarymo bei Kredito suteikimo metu, ir (b) Kredito davėjui įvertinus Kredito gavėjo mokumą, Kredito davėjas, vadovaudamasis Kredito davėjo parengta ir taikoma kredito gavėjų mokumo vertinimo tvarka, Vartojimo kredito gavėjų mokumo vertinimo principais bei kitais taikytinais teisės aktais, nusprendžia, kad Kredito gavėjas yra pajėgus vykdyti savo finansinius įsipareigojimus (įskaitant finansinius įsipareigojimus, kuriuos prisiima pagal šią Sutartį) visu Sutarties galiojimo laikotarpiu,, ir (c) Kredito davėjas neatsisako (dėl kitų pagrįstų priežasčių nei Kredito gavėjo mokumas) suteikti Kredito gavėjui Kreditą.
3.2.2. Šioje Sutartyje nustatyta tvarka atsisakyti Sutarties ar ją nutraukti.
3.2.3. Kredito gavėjas, sudaręs Sutartį, turi teisę naudotis Kredito davėjo teikiamomis paslaugomis Elektroniniais kanalais.
3.2.4. Kredito gavėjas Kredito davėjo paslaugomis gali naudotis Kredito davėjo nustatyta tvarka ir darbo laiku, kuris skelbiamas Tinklalapyje. Kredito gavėjas sutinka, kad Kredito davėjas savo nuožiūra keistų paslaugų teikimo laiką ir tvarką, iš anksto informuodamas Kredito gavėją elektroniniais kanalais ne vėliau kaip prieš 3 (tris) darbo dienas.
3.3. Kredito davėjo pareigos:
3.3.1. Kredito davėjas privalo vadovaudamasis Kredito davėjo parengta ir taikoma kredito gavėjų mokumo vertinimo tvarka, bei atsižvelgdamas į Kredito gavėjo Kredito davėjui Mokumo deklaracijoje, Kredito paraiškoje ir kitaip pateikta informaciją, įvertinti Kredito gavėjo mokumą ir atsisakyti suteikti Kreditą, jeigu mano, kad Kredito gavėjas, remiantis Kredito davėjo turima informacija, nėra pajėgus laiku ir tinkamai vykdyti savo finansinių įsipareigojimų visą Sutarties galiojimo laikotarpį.
3.3.2. Jeigu yra Sutarties Bendrųjų sąlygų 2.1 (a) – (c) papunkčiuose išvardintos aplinkybės, Sutartyje nustatytomis sąlygomis ir tvarka suteikti Kreditą.
3.3.3. Elektroniniais kanalais ne vėliau kaip prieš 3 (tris) darbo dienas pateikti Kredito gavėjui informaciją apie tai, jog keisis paslaugų teikimo tvarka, Kredito davėjo darbo laikas ar Kredito davėjo rekvizitai.
3.3.4. Informuoti Kredito gavėją apie jo įsipareigojimus Kredito davėjui pagal Sutartį SMS žinutėmis Kredito gavėjo mobilaus telefono numeriu arba/ir pranešimais Kredito gavėjo elektroniniu paštu:
(a) prieš baigiantis Kredito terminui;
(b) ne rečiau kaip vieną kartą per savaitę, pasibaigus Kredito terminui, iki Kredito davėjas kreipiasi į teismą dėl Kredito gavėjo įsiskolinimo išieškojimo.
3.3.5. Užtikrinti Kredito gavėjo Asmens duomenų apsaugą, tikslų, sąžiningą, teisėtą ir tinkamą tokių Duomenų tvarkymą, tik tam tikslui kuriam jie buvo gauti.
3.3.6. Saugoti, kaupti, tvarkyti informaciją apie Kredito gavėjo ir Kredito davėjo atliekamus veiksmus koduotu formatu serverio kietajame diske.
3.4. Kredito davėjo teisės:
3.4.1. Kredito gavėjui sumokėjus Registravimo mokestį, mokėjimo metu gautus Kredito gavėjo Asmens duomenis naudoti Kredito davėjo tapatybei nustatyti/identifikuoti.
3.4.2. Atsisakyti suteikti Kredito gavėjui Kreditą jei (a) įvertinus Kredito gavėjo mokumą Kredito gavėjas mano, jog Kredito gavėjas nėra pajėgus įvykdyti prisiimtus finansinius įsipareigojimus visą Sutarties galiojimo laikotarpį (b) dėl kitų pagrįstų priežasčių.
3.4.3. Atsisakyti pratęsti Kredito terminą ar atlikti kitus Kredito gavėjo prašomus Sutarties pakeitimus.
3.4.4. Informavęs Kredito gavėją Sutarties Bendrųjų sąlygų 12.3 punkte nustatyta tvarka, dėl svarbių ir pagrįstų ekonominių aplinkybių, arba esant Lietuvos Respublikos teisės aktų pakeitimams, keisti Kredito sutarties Bendrąsias sąlygas, jei toks Sutarties Bendrųjų sąlygų keitimas nesukuria papildomų/nepadidina esamų Kredito gavėjo finansinių įsipareigojimų pagal Sutartį ir/ar labiau neapsunkina Kredito gavėjo įsipareigojimų vykdymo.
3.4.5. Gauti Kredito gavėjo Asmens duomenis iš Trečiųjų asmenų, tvarkyti Kredito gavėjo Asmens duomenis ir teikti Kredito gavėjo Asmens duomenis Tretiesiems asmenims Kredito gavėjo sutikime tvarkyti Asmens duomenis nustatyta tvarka.
3.4.6. Sutartyje nustatyta tvarka vienašališkai nesikreipiant į teismą nutraukti Sutartį.
3.4.7. Atliekant veiksmus Elektroniniais kanalais nustatyti Kredito gavėjo tapatybę:
(a) Jei veiksmai atliekami internetu – pagal Kredito gavėjui suteiktą Kredito gavėjo ID bei Kredito gavėjo susikurtą slaptažodį.
(b) Jei veiksmai atliekami mobiliuoju telefonu – pagal Kredito gavėjui suteiktą Kredito gavėjo ID bei Kredito gavėjo telefono numerį.
3.5. Kredito gavėjas ir Kredito davėjas be aukščiau išvardintų teisių ir pareigų turi ir kitas šioje Sutartyje numatytas teises ir pareigas.
4. SUTARTIES SUDARYMAS. KREDITO SUTEIKIMAS IR KREDITO IŠMOKĖJIMAS
4.1. Registracija:
4.1.1. Kredito gavėjas patvirtina, kad iki šios Sutarties sudarymo Kredito gavėjas atliko šiuos veiksmus:
(a) Kredito davėjo Tinklalapyje pateiktoje Registracijos formoje nurodė savo asmens kodą, elektroninio pašto adresą, mobiliojo telefono numerį, faktinės gyvenamosios/deklaruotos gyvenamosios vietos adresą, asmens dokumento rūšį, asmens dokumento numerį, darbovietės pavadinimą, darbovietės adresą, užimamas pareigas. Jei po registracijos Kredito gavėjo Registracijos formoje nurodyti duomenys pasikeitė – informavo Kredito davėją apie pasikeitimus pateikdamas atnaujintą informaciją paštu ir/arba Elektroniniais kanalais;
(b) Susipažino bei sutiko su Kredito gavėjo sutikimo tvarkyti Asmens duomenis sąlygomis.
(c) Tinklalapyje nustatyta tvarka patvirtino Registraciją ir Kredito gavėjo sutikimą tvarkyti Asmens duomenis bei apmokėjo Registracijos mokestį iš Kredito gavėjo asmeninės sąskaitos, į kurią Kredito gavėjas pageidauja gauti Kreditą. Kredito gavėjas taip pat patvirtina, kad Registracijos mokestį sumokėjo į Kredito davėjo sąskaitą, esančią tame pačiame banke, kuriame yra Kredito gavėjo atsiskaitomoji sąskaita, iš kurios jis sumokėjo Registracijos mokestį.
4.2. Sutarties sudarymas ir Kredito suteikimas:
4.2.1. Kredito gavėjas yra informuotas, jog prieš sudarydamas šią Sutartį, jis privalo išsamiai susipažinti su standartine informacija apie Kreditą, kuri Kredito gavėjui pateikta patvariojoje laikmenoje ir yra bet kuriuo metu prieinama Kredito gavėjui prisijungus prie www.mikrokreditas.lt Kredito gavėjo zonos.
4.2.2. Kredito gavėjui Tinklalapyje pasirinkus pageidaujamas Kredito sąlygas ir suformavus paraišką, Kredito davėjas pateikia Kredito gavėjui standartinę informaciją apie Kreditą bei, jei Kredito gavėjas to paprašo, Sutarties projektą, patvariojoje laikmenoje kaip nurodyta Bendrųjų sąlygų 4.2.1 punkte. Šalys susitaria, kad Kredito gavėjui pateikta standartinė informacija apie Kreditą ir/ar Sutarties projektas nėra laikomas Kredito davėjo pasiūlymu sudaryti Sutartį (oferta). Sutartis bus laikoma sudaryta tik tuomet, kai Kredito gavėjas Sutarties Bendrųjų sąlygų 4.2.3. punkte nustatyta tvarka patvirtins Sutarties Bendrąsias ir Specialiąsias sąlygas ir, esant Sutarties Bendrųjų sąlygų 2.1 punkto (a)-(c) papunkčiuose nustatytoms aplinkybėms, Kredito davėjas patvirtins Sutarties Bendrąsias ir Specialiąsias sąlygas.
4.2.3. Kredito gavėjui išsamiai susipažinus su Kredito davėjo pagal Kredito gavėjo pateiktą Kredito paraišką suformuluota ir pateikta standartine informacija apie Kreditą bei Sutarties projekto sąlygomis ir norint sudaryti su Kredito davėju Sutartį standartinėje informacijoje apie Kreditą pagrindinėmis standartinėje informacijoje apie Kreditą pateiktomis sąlygomis Kredito gavėjas nurodo, jog nori sudaryti Sutartį su Kredito davėju pagrindinėmis sąlygomis:
4.2.3.1. Kredito gavėjas prisijungęs www.mikrokreditas.lt Kredito gavėjo zonos atlieka šiuos veiksmus:
(a) Nurodo, jog nori sudaryti Sutartį su Kredito davėju pagrindinėmis sąlygomis, kurios buvo nurodytos Kredito gavėjui pateiktoje standartinėje informacijoje apie Kreditą bei Sutarties projekte.
(b) Užpildo Mokumo deklaraciją pateikdamas joje tikslią, teisingą ir išsamią informaciją.
(c) Patvirtina sistemos sugeneruotas Sutarties Bendrąsias ir Specialiąsias sąlygas, kurios atitinka Kredito gavėjui anksčiau pateiktus standartinę informaciją apie Kreditą bei Sutarties projektą.
(d) Patvirtina, jog yra informuotas, jog Sutartis bus sudaryta ir Kreditas bus suteiktas Sutarties nustatyta tvarka tik tuomet, jei egzistuoja visos Sutarties Bendrųjų sąlygų 2.1 (a) - (c) papunkčiuose nurodytos sąlygos ir Kredito davėjas patvirtina Sutarties Bendrąsias ir Specialiąsias sąlygas Sutarties Bendrųjų sąlygų 4.2.4 punkte nustatyta tvarka.
4.2.3.2. Kredito gavėjas pateikia paraišką naudojant nuotolinio ryšio priemones atlikdamas šiuos veiksmus:
a) išsiųsdamas iš Kredito gavėjo mobilaus telefono numerio Kredito davėjui pagrindines Kredito sąlygas (Kredito suma ir Kredito terminas) trumpąja SMS žinute, Tinklapyje nurodyta tvarka;
b) patvirtindamas sistemos sugeneruotas Sutarties Bendrąsias ir Specialiąsias sąlygas, kurias pateikęs Kredito davėjui pagrindines Kredito sąlygas gavo elektroniniu paštu, Kredito davėjo atsiųstu Kredito paraiškos kodu.
4.2.4. Kredito gavėjui Kredito gavėjui atlikus visus Sutarties Bendrųjų sąlygų 4.2.3.1 ir 4.2.3.2. punkte nurodytus veiksmus ir esant visoms Sutarties Bendrųjų sąlygų 2.1 (a) – (c) papunkčiuose nurodytoms sąlygoms Kredito davėjas per 1 (vieną) valandą elektroniniu paštu ir/ar SMS pranešimu informuoja Kredito gavėją, kad
(a) Kredito davėjas sutinka suteikti Kreditą Sutartyje nustatytomis sąlygomis ir tvarka
(b) Kredito davėjas patvirtina Sutarties Bendrąsias ir Specialiąsias sąlygas, kurias Sutarties Bendrųjų sąlygų 4.2.3 punkte nustatyta tvarka jau yra patvirtinęs Kredito gavėjas.
Sutartis yra laikoma sudaryta Sutarties Bendrosiose ir Specialiosiose sąlygose nurodytomis sąlygomis nuo šio Kredito davėjo pranešimo apie Sutarties sudarymą pateikimo/išsiuntimo Kredito gavėjui momento.
4.2.5. Sudarius Sutartį ir esant visoms Sutarties Bendrųjų sąlygų 2.1 punkto (a)-(c) papunkčiuose nustatytoms sąlygoms, Kredito davėjas per 1 (vieną) valandą nuo Sutarties Bendrųjų sąlygų 4.2.4 punkte nurodyto pranešimo apie Sutarties sudarymą išsiuntimo Kredito gavėjui pateikia mokėjimo pavedimą, kuriuo nurodoma pervesti Kredito sumą į Kredito gavėjo sąskaitą.
4.2.6. Nepaisant Sutarties Bendrųjų sąlygų 9.3 punkto nuostatų, Kredito davėjas neatsako už pavėluotai atliktus arba neatliktus banko ar kitos mokėjimą priimančios ir/ar vykdančios finansų įstaigos mokėjimo nurodymus suteikiant Kreditą, jei tai įvyko dėl banko ar kitos mokėjimą priimančios ir/ar vykdančios finansų įstaigos ir/ar Trečiųjų asmenų, nesusijusių su Kredito davėju, kurių veiksmų Kredito davėjas negali kontroliuoti ir įtakoti, kaltės ar ryšio kanalų sutrikimo, jeigu ryšių kanalų sutrikimai kilo ne dėl Kredito davėjo kaltės.
4.2.7. Komisinius mokesčius bankui už Kredito sumos įskaitymą į Kredito gavėjo sąskaitą sumoka Kredito gavėjas.
5. KREDITO GRĄŽINIMAS IR IŠANKSTINIS GRĄŽINIMAS
5.1. Kredito gavėjas įsipareigoja ir privalo grąžinti Kreditą Sutarties Specialiosiose sąlygose nurodytą Kredito grąžinimo dieną pervesdamas šią sumą į Specialiosiose sąlygose nurodytą Kredito davėjo banko sąskaitą.
5.2. Kredito grąžinimas prieš pasibaigiant Kredito terminui
5.2.1. Kredito gavėjas turi teisę bet kuriuo metu grąžinti Kreditą ar jo dalį nepasibaigus Sutarties Specialiosiose sąlygose nustatytam Kredito terminui, t.y. anksčiau nei Specialiosiose sąlygose nustatyta Kredito grąžinimo diena.
5.2.2. Kredito gavėjui savo iniciatyva grąžinant Kreditą ar jo dalį prieš Sutarties Specialiosiose sąlygose nustatytą terminą, Kredito gavėjas kartu su grąžinama Kredito suma privalo sumokėti ir iki išankstinio grąžinimo dienos priskaičiuotas palūkanas ir kitas Bendrą vartojimo kredito kainą sudarančias išlaidas.
5.2.3. Norėdamas grąžinti Kreditą ar jo dalį prieš Sutartyje nustatyto Kredito termino pabaigą Kredito gavėjas privalo prieš 3 (tris) darbo dienas nuo planuojamo išankstinio Kredito ar jo dalies grąžinimo raštu elektroniniu paštu arba paprastu paštu informuoti Kredito davėją apie planuojamą išankstinį grąžinimą, planuojamą prieš terminą grąžinti Kredito sumą ir dieną, kurią planuoja sumokėti anksčiau termino grąžinamą Kreditą (jo dalį) ir kartu su juo pagal Sutartį mokėtinas sumas.
5.2.4. Kredito davėjas, gavęs tokį Sutarties Bendrųjų sąlygų 5.2.3 punkte nurodytą Kredito gavėjo pranešimą, per 3 (tris) darbo dienas informuoja Kredito gavėją apie kartu su prieš Kredito grąžinimo terminą grąžinamą Kreditą/jo dalį priskaičiuotų ir mokėtinų palūkanų ir kitų Bendrąją vartojimo kredito kainą sudarančių mokesčių sumą.
5.2.5. Šalys susitaria, kad jeigu Kredito gavėjas Sutarties Bendrųjų sąlygų 5.2.3 punkte nurodytame pranešime Kredito davėjui nurodytu laiku Kredito ar jo dalies negrąžina ir nesumoka priskaičiuotų palūkanų ir kitų Bendrą vartojimo kredito kainą sudarančių mokesčių sumų, laikoma, kad Kredito davėjas ketina grąžinti Kreditą bei sumokėti Bendrą vartojimo kredito kainą Sutarties Specialiosiose sąlygose nustatytą Kredito grąžinimo dieną.
6. PALŪKANOS
6.1. Už faktiškai paimtą ir negrąžintą Kredito sumą skaičiuojamos ir Kredito gavėjas privalo mokėti Kredito davėjui Sutarties Specialiosiose sąlygose nurodytas palūkanas už naudojimąsi Kredito davėjo pinigais.
6.2. Kredito palūkanos skaičiuojamos nuo Kredito išmokėjimo Kredito gavėjui dienos (imtinai) iki realaus Kredito gavėjo įsipareigojimo grąžinti Kreditą įvykdymo, t.y. iki dienos (imtinai), kuomet visas Kreditas yra faktiškai sugrąžinamas Kredito davėjui. Kreditas laikomas tinkamai (faktiškai) sugrąžintu Kredito davėjui, kai Kredito suma yra įskaitoma į Sutarties Specialiosiose sąlygose nurodytą Kredito davėjo sąskaitą.
6.3. Palūkanos yra skaičiuojamos pagal realų kalendorinių dienų skaičių, nustatant, kad metuose yra 365 dienos.
6.4. Kredito palūkanos privalo būti Kredito gavėjo sumokamos Kredito grąžinimo dieną. Jeigu Kreditas šios Sutarties nustatyta tvarka grąžinamas prieš terminą, priskaičiuotos palūkanos mokamos kartu su prieš terminą grąžinamu Kreditu ar jo dalimi.
7. MOKESČIAI IR IŠLAIDOS
7.1. Kredito gavėjas įsipareigoja laiku ir pilnai mokėti Kredito davėjui visus kitus (t.y. kitus nei Sutarties 6 skyriuje nurodytos palūkanos) Sutarties Specialiosiose sąlygose nurodytus mokesčius ir išlaidas, sudarančius Bendrą vartojimo kredito kainą. Šie mokesčiai ir išlaidos bei jų dydžiai yra išvardinti Sutarties Specialiosiose sąlygose.
7.2. Kadangi Kredito davėjas šioje Sutartyje nustatytomis sąlygomis ir tvarka teikia Kredito gavėjui Kreditą(-us), bet neteikia jokių kitų mokėjimo ir/ar finansinių paslaugų, Kredito gavėjas pats padengia visas jo pagal šią Sutartį atliekamų mokėjimų išlaidas (mokesčius), taikomus atitinkamos kredito ar mokėjimo įstaigos, priimančios ir/ar vykdančios atitinkamus Kredito gavėjo pagal šią Sutartį atliekamus mokėjimus, įskaitant komisinius mokesčius ir išlaidas bankui ar kitai finansų įstaigai, kurioje yra Kredito gavėjo sąskaita, už Kredito sumos įskaitymą į Kredito gavėjo sąskaitą, taip pat visus komisinius mokesčius ir išlaidas bankui ar kitai finansų įstaigai už Kredito gavėjo atliekamus mokėjimo pavedimus atliekamus Kredito gavėjo finansiniams įsipareigojimams pagal Sutartį įvykdyti. Tačiau mokestį bankui, kuriame yra Kredito davėjo sąskaita, už pinigų įskaitymą į Kredito davėjo sąskaitą, sumoka pats Kredito davėjas. Aiškumo dėlei, šiame punkte minimi mokesčiai Kredito gavėjo kredito ar mokėjimo įstaigoms, priimančioms ir/ar vykdančioms pagal šią Sutartį atliekamus mokėjimo pavedimus, nėra įskaičiuojami į Bendrą vartojimo kredito kainą.
7.3. Kredito gavėjui nevykdant ar netinkamai vykdant Sutartyje nustatytų Kredito gavėjo įsipareigojimų, Kredito gavėjas privalo kompensuoti Kredito davėjui išlaidas, kurias jis patyrė Kredito davėjo teisių pagal šią Sutartį gynimui, išsaugojimui ir įgyvendinimui (įskaitant, bet neapsiribojant, priminimo žinučių ir laiškų Kredito gavėjui siuntimo išlaidas, išlaidas teisininkų konsultacijoms, bylinėjimosi, Kredito gavėjo įsiskolinimo Kredito davėjui išieškojimo ir kt. išlaidas). Aiškumo dėlei, šiame punkte minimos išlaidos nėra įskaičiuojamos į Bendrą vartojimo kredito kainą ir mokamos Kredito gavėjo papildomai prie Bendros Kredito gavėjo mokamos sumos.
8. MOKĖJIMAI
8.1. Visi Kredito gavėjo mokėjimai pagal šią Sutartį Kredito davėjui yra atliekami ta pačia valiuta, kuria jie yra nurodyti Sutarties Specialiosiose sąlygose. Jeigu po Kredito suteikimo dienos Lietuvos Respublikos nacionalinė valiuta litas pakeičiamas euru, laikoma, kad Kreditas buvo išduotas ir visi pagal Sutartį atliekami mokėjimai turi būti atliekami eurais pagal nacionalinės valiutos lito pakeitimo euru dieną buvusį Lietuvos banko nustatytą oficialų euro ir lito kursą.
8.2. Visus mokėjimus pagal šią Sutartį, įskaitant bet neapsiribojant, Kredito grąžinimą, palūkanų mokėjimą, kitų pagal šią Sutartį mokėtinų mokesčių ir sumų mokėjimą, Kredito gavėjas įsipareigoja atlikti Sutartyje nustatytais terminais pervesdamas atitinkamas sumas į Kredito davėjo Sutarties Specialiosiose sąlygose nurodytą banko sąskaitą. Kredito gavėjas, vykdydamas mokėjimus pagal šią Sutartį mokėjimo dokumentų skiltyje „Mokėjimo paskirtis“ privalo nurodyti „Kredito gavėjo asmens kodą“. Kai už Kredito gavėją mokėjimus atlieka Tretysis asmuo, jis privalo nurodyti Kredito gavėjo vardą, pavardę ir Kredito gavėjo asmens kodą“. Nenurodžius mokėjimo dokumentuose „Kredito gavėjo asmens kodo“ ir jei nesant tokios informacijos Kredito davėjas negali aiškiai priskirti tokio mokėjimo kaip mokėjimo atlikto Kredito gavėjo finansiniams įsipareigojimams pagal šią Sutartį padengti, Kredito davėjas tokiu pavedimu jam pervestas lėšas turi teisę grąžinti pavedimą atlikusiam asmeniui per 3 (tris) darbo dienas į sąskaitą, iš kurios buvo gautas mokėjimas.
8.3. Jeigu diena, kurią turi būti atliktas mokėjimas pagal Sutartį, yra ne darbo diena ar oficialios šventės diena Lietuvos Respublikoje, pagal Sutartį ne darbo dieną mokėtina suma turi būti atitinkamos Šalies sumokėta iškart po jos einančią pirmą darbo dieną.
8.4. Šalys susitaria, kad Kredito davėjo iš Kredito gavėjo pagal šią Sutartį gautos sumos (įmokos) paskirstomos tokia tvarka:
8.4.1 Pirma eile – skiriamos pirmiausia Netesyboms, po to palūkanoms už laiku negrąžintą Kreditą ar jo dalį, padengti.
8.4.2. Antra eile – skiriamos pirmiausia Bendrai vartojimo kredito kainai, po to laiku negrąžintam Kreditui (ar jo daliai) padengti.
8.4.3. Trečia eile – skiriamos Kredito davėjo turėtoms išlaidoms, kurias jis patiria siekdamas apginti ir įgyvendinti savo teises pagal Sutartį tais atvejais kai Kredito gavėjas nevykdo ar netinkamai vykdo savo įsipareigojimus pagal Sutartį (įskaitant, bet neapsiribojant, priminimo žinučių ir laiškų Kredito gavėjui siuntimo išlaidos, išlaidos teisininkų konsultacijoms, bylinėjimosi ir išieškojimo išlaidos) padengti.
8.4.4. Ketvirta eile – skiriamos kitiems mokėjimams pagal Sutartį vykdyti.
8.5. Kredito gavėjui sumokėjus didesnę sumą nei reikalinga jo įsipareigojimams Kredito davėjui pagal šią Sutartį padengti:
8.5.1. Kredito davėjas informuoja Kredito gavėją apie esančią permoką;
8.5.2. Kredito gavėjas turi teisę pateikti Elektroniniu paštu arba paštu Kredito davėjui pasirašytą prašymą dėl permokos grąžinimo.
8.5.3. Permokėtą sumą Kredito davėjas perveda į Kredito gavėjo prašyme nurodytą sąskaitą per 3 (tris) darbo dienas nuo Kredito gavėjo prašymo, išskyrus Sutarties Bendrųjų sąlygų 8.5.5 punkte nurodytą išimtį, kuomet permoka ar jos dalis Kredito gavėjui negrąžinama.
8.5.4. Kredito gavėjui per 3 (tris) darbo dienas nuo atitinkamų sumų pervedimo Kredito davėjui nepateikus prašymo grąžinti permoką, Kredito davėjas turi teisę pervesti permoką į tą asmeninę Kredito gavėjo sąskaitą iš kurios ji buvo sumokėta, išskyrus Sutarties Bendrųjų sąlygų 8.5.5 punkte nurodytą išimtį, kuomet permoka ar jos dalis Kredito gavėjui negrąžinama. Tokiu atveju Kredito davėjas iš grąžintinos permokos sumos turi teisę išskaičiuoti sumas, reikalingas padengti Kredito davėjo patirtas išlaidas atitinkamam mokėjimo pavedimui pateikti ir įvykdyti. Tokiu atveju Kredito davėjas iš grąžintinos permokos sumos turi teisę išskaičiuoti sumas, reikalingas padengti Kredito davėjo patirtas išlaidas atitinkamam mokėjimo pavedimui pateikti ir įvykdyti.
8.5.5. Kredito davėjas turi teisę atsisakyti grąžinti permoką ir nukreipti permokos sumą Kredito gavėjo pradelstų įsipareigojimų pagal kitas tarp Šalių sudarytas sutartis dengimui, jei tokių būtų.
8.5.6. Šalys susitaria, kad Kredito gavėjui palūkanos už Kredito gavėjo permoką bet kuriuo atveju nebus skaičiuojamos ir mokamos.
8.6. Laikoma, kad Kredito gavėjas tinkamai įvykdė savo įsipareigojimą pervesti Kreditą, Bendrą vartojimo kainą ar kitas pagal Sutartį mokėtinas sumas į Kredito davėjo banko sąskaitą, kai tokios sumos yra įskaitomos į Kredito davėjo banko sąskaitą.
9. SUTARTIES NEVYKDYMO TEISINĖS PASEKMĖS. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ
9.1. Jeigu Kredito gavėjas grąžintino Kredito ar jo dalies nesumoka laiku į Sutartyje numatytą Kredito davėjo sąskaitą arba Sutartis yra nutraukiama Sutartyje numatytais pagrindais, tai už laiku negrąžintą Kreditą (jo dalį) iki visiško faktinio Kredito grąžinimo Kredito davėjui dienos skaičiuojamos ir Kredito gavėjas privalo mokėti Kredito davėjui Sutarties Bendrųjų sąlygų 6 skyriuje bei Sutarties Specialiųjų sąlygų 1 Skyriuje nurodytas palūkanas. Jeigu Kredito gavėjas mokėtinas palūkanas, kitas Bendrą vartojimo kredito kainą sudarančias sumas, bet kokį kitą mokėjimą pagal Sutartį (išskyrus Kreditą) ar bet kurios iš šių sumų dalies nesumoka laiku į Sutartyje numatytą Kredito davėjo sąskaitą arba Sutartis yra nutraukiama Sutartyje numatytais pagrindais, tai už visas tokias laiku nesumokėtas sumas yra skaičiuojami ir Kredito gavėjas Kredito davėjui pareikalavus, privalo mokėti 0,05 procentų dydžio delspinigius (Netesybas) į dieną, už kiekvieną uždelstą dieną nuo laiku negrąžintų ir/ar nesumokėtų sumų iki atitinkamos sumos bus pilnai ir tinkamai sumokėtos Kredito davėjui.
Palūkanų už laikų negrąžintą Kreditą (jo dalį) ir/ar Netesybų sumokėjimas neatleidžia Kredito gavėjo nuo Sutartyje numatytų įsipareigojimų vykdymo, neatideda pradelstų mokėjimo terminų bei neapriboja Kredito davėjo teisės Sutartyje nustatyta tvarka vienašališkai nutraukti Sutartį ir pareikalauti grąžinti Kreditą ir sumokėti Bendrą vartojimo kredito kainą ir kitas pagal Sutartį Kredito gavėjo Kredito davėjui mokėtinas sumas.
9.2. Šalys susitaria, kad Kredito gavėjui laiku negrąžinus Kredito (jo dalies) ir/ar nesumokėjus Bendros vartojimo kredito kainos (jos dalies) bei kitų įsiskolinimų pagal šią Sutartį, Kredito davėjas turi teisę pavesti skolos išieškojimą Trečiajam asmeniui (-ims), pvz., skolų išieškojimo bendrovėms ir pan.
9.3. Jei esant visoms Sutarties Bendrųjų sąlygų 4.2.2 - 4.2.5 punktuose nurodytoms Kredito suteikimo ir lėšų išmokėjimo sąlygoms Kredito davėjas neperveda Kredito į Kredito gavėjo banko sąskaitą Sutarties Bendrųjų sąlygų 4.2.5 punkte nustatyta tvarka ir terminais, Kredito davėjas privalo suteikti Kredito gavėjui Kreditą šioje Sutartyje nustatyta tvarka ir sumokėti Kredito gavėjui 0,05 procentų dydžio delspinigius į dieną, už kiekvieną uždelstą dieną nuo laiku nesuteikto Kredito sumos. Delspinigiai pradedami skaičiuoti kitą kalendorinę dieną po Sutarties sudarymo ir skaičiuojamos iki Kredito suteikimo dienos.
9.4. Šalis įsipareigoja atlyginti kitos Sutarties Šalies dėl pirmosios Šalies įsipareigojimų nevykdymo ar netinkamo vykdymo patirtus nuostolius tiek, kiek tokių nuostolių nepadengia Sutartyje numatytos ir sumokėtos palūkanos už laiku negrąžintą Kreditą ar jo dalį ir/ar Netesybos.
9.5. Kredito davėjas neatsako už saugų prietaisų ir programinės įrangos, kuria Kredito gavėjas naudojasi Sutarčiai Elektroniniais kanalais sudaryti bei vykdyti ir/ar kurią Kredito gavėjas naudoja naudodamasis Kredito davėjo Elektroniniais kanalais teikiamomis paslaugomis, naudojimą. Saugiu tokių prietaisų ir programinės įrangos naudojimu turi pasirūpinti pats Kredito gavėjas.
9.6. Kredito davėjas neatsako už pasekmes, Kredito gavėjui netinkamai įvykdžius Sutarties Bendrųjų sąlygų 3.1.2 – 3.1.4 ir 9.5 punktuose nustatytus reikalavimus.
9.7. Šalis atleidžiama nuo atsakomybės už Sutarties neįvykdymą, jeigu įrodo, kad Sutartis neįvykdyta dėl aplinkybių, kurių ji negalėjo kontroliuoti bei protingai numatyti Sutarties sudarymo metu, ir kad negalėjo užkirsti kelio šių aplinkybių ar jų pasekmių atsiradimui. Jeigu aplinkybė, dėl kurios neįmanoma sutarties įvykdyti, laikina, tai šalis atleidžiama nuo atsakomybės tik tokiam laikotarpiui, kuris yra protingas atsižvelgiant į tos aplinkybės įtaką sutarties įvykdymui. Šalis gali remtis nenugalimos jėgos aplinkybėmis tik jeigu pranešė kitai Šaliai apie tokios aplinkybės atsiradimą ir jų įtaką Sutarties vykdymui per 30 (trisdešimt) darbo dienų nuo jų atsiradimo. Šio punkto nuostatos neatima iš kitos Šalies teisės nutraukti sutartį arba sustabdyti jos įvykdymą, arba reikalauti sumokėti palūkanas.
10. SUTARTIES GALIOJIMAS, PAKEITIMAS, KREDITO TERMINO PRATĘSIMAS, SUTARTIES ATSISAKYMAS IR NUTRAUKIMAS
10.1. Sutartis įsigalioja Šalims sudarius (t.y. abiems Šalims patvirtinus) Bendrąsias ir Specialiąsias sąlygas ir galioja iki visiško Kredito gavėjo įsipareigojimų pagal šią Sutartį įvykdymo. Aiškumo dėlei, Sutartis laikoma sudaryta ir įsigalioja Šalims sudarius Bendrąsias ir Specialiąsias sąlygas ir jokie kiti papildomi susitarimai ir/ar dokumentai Sutarties sudarymui ir įsigaliojimui nėra reikalingi. Kredito davėjui pervedus Kreditą į Kredito gavėjo sąskaitą laikoma, kad Kreditas suteiktas šioje Sutartyje nustatytomis sąlygomis.
10.2. Ši Sutartis gali būti pakeista ir/ar papildyta tik atskiru rašytiniu Šalių susitarimu, išskyrus Sutartyje aiškiai numatytus atvejus, kuomet Sutarties Bendrosios sąlygos gali būti keičiamos Kredito davėjo vienašališkai.
10.3. Kredito termino pratęsimas:
10.3.1. Kredito gavėjas turi teisę šioje Sutartyje ir Tinklalapyje nustatyta tvarka ir sąlygomis prašyti Kredito davėjo pratęsti Sutartyje nustatytą Kredito terminą. Jeigu Kredito gavėjas pradelsė ir negrąžino Kredito ir/ar nesumokėjo Bendros vartojimo kredito kainos Sutartyje nustatytais terminais, Kredito gavėjas gali prašyti pratęsti Kredito terminą tik jeigu atitinkami Sutartyje numatyti mokėjimo terminai pradelsti ne daugiau kaip 40 (keturiasdešimt) dienų.
Kredito terminas gali būti pratęsiamas tik visai negrąžintai Kredito (jo dalies) sumai (t.y. terminas sumokėti iki Kredito termino pratęsimo priskaičiuotas palūkanas, kitus Bendrą vartojimo kredito kainą sudarančius mokesčius ir išlaidas, ir/ar Netesybas, ir/ar kitas pagal Sutartį mokėtinas sumas negali būti pratęsiamas). Kredito gavėjui prašant Kredito davėjo pratęsti Kredito terminą, Kredito gavėjas privalo sumokėti iki Kredito termino pratęsimo dienos priskaičiuotas palūkanas ir kitas Bendrą vartojimo kredito kainą sudarančias išlaidas bei mokesčius ir/ar Netesybas, ir/ar kitas pagal Sutartį mokėtinas sumas, jei jos buvo pradėtos skaičiuoti.
10.3.2. Kredito termino pratęsimo tvarka ir sąlygos:
(a) Norėdamas pratęsti Kredito terminą, Kredito gavėjas Tinklalapyje nustatyta tvarka/prisijungęs prie Kredito gavėjo zonos pateikia Kredito davėjui prašymą pratęsti Kredito terminą. Prašymo pratęsti Kredito terminą forma yra pateikiama Tinklalapyje.
(b) Kredito gavėjui užpildžius ir pateikus prašymą pratęsti Kredito terminą, Kredito gavėjui Kredito gavėjo zonoje ir/arba elektroniniu paštu pateikiama standartinė informacija apie Sutarties sąlygas, kurios pasikeis dėl Kredito termino pratęsimo, Susitarimo dėl Sutarties Specialiųjų sąlygų pakeitimo projektas ir informacija apie iki Kredito termino pratęsimo priskaičiuotų ir mokėtinų palūkanų, kitų Bendrąją vartojimo kredito kainą sudarančių mokesčių ir išlaidų sumą ir/ar Netesybas, ir/ar kitas pagal Sutartį mokėtinas sumas. Kredito davėjas informuojamas, kad dėl Kredito termino pratęsimo keisis Bendra vartojimo kredito kaina, kaip kad yra nurodyta Kredito gavėjui pateiktuose standartinės informacijos apie Kreditą pakeitime bei Susitarimo dėl Sutarties Specialiųjų sąlygų pakeitimo projekte.
(c) Kredito gavėjui išsamiai susipažinus su jam pateiktais standartinės informacijos apie Kreditą pakeitimais bei Susitarimo dėl Sutarties Specialiųjų sąlygų pakeitimo projektu ir norint pratęsti Kredito terminą šiuose dokumentuose numatytomis sąlygomis, Kredito gavėjas prisijungęs prie Kredito gavėjo zonos:
(i) patvirtina, jog nori pratęsti Kredito terminą standartinės informacijos apie Kreditą pakeitime bei Susitarimo dėl Sutarties Specialiųjų sąlygų pakeitimo projekte nustatytomis sąlygomis; ir
(ii) patvirtina, jog Kredito gavėjo Mokumo deklaracijoje, Kredito gavėjo užpildytoje prieš gaunant Kreditą, pateikta informacija patvirtinimo metu yra tiksli, teisinga ir išsami, arba tiksliai ir aiškiai išvardina tokios informacijos pasikeitimus; ir
(iii) patvirtina Susitarimą dėl Sutarties Specialiųjų sąlygų pakeitimo;
(iv) patvirtina, jam buvo paaiškinta ir yra priimtina, kad dėl Kredito termino pratęsimo Bendra vartojimo kredito kaina paskaičiuota visam pratęstam Kredito terminui keisis, nes ji bus perskaičiuojama atsižvelgiant į Kredito termino pratęsimą ir tokio pratęsimo dieną likusią negrąžintą Kredito sumą;
(v) patvirtina, kad Kredito davėjo pateikta informacija apie likusią negrąžintą Kredito sumą, iki Kredito termino pratęsimo priskaičiuotų ir mokėtinų palūkanų, kitų Bendrąją vartojimo kredito kainą sudarančių mokesčių ir išlaidų sumą ir/ar Netesybas, ir/ar kitas pagal Sutartį mokėtinas sumas yra teisinga ir tiksli.
(d) Jeigu Kredito gavėjas patvirtina, kad Mokumo deklaracijoje, Kredito gavėjo užpildytoje prieš gaunant Kreditą, pateikta informacija tokio patvirtinimo metu yra tiksli, teisinga ir išsami, Kredito davėjas, gavęs tokį Kredito gavėjo patvirtinimą, per 1 (vieną) valandą informuoja Kredito gavėją jog Kredito davėjas patvirtina Sutarties Specialiųjų sąlygų pakeitimą.
(e) Atlikus Sutarties Bendrųjų sąlygų 10.3.2 (c) – (d) papunkčiuose nurodytus veiksmus, Kredito davėjas patvarioje laikmenoje pateikia Kredito gavėjui Šalių patvirtintą Susitarimą dėl Sutarties Specialiųjų sąlygų pakeitimo.
(f) Šalys susitaria, jog Kredito terminas pratęsiamas ir Susitarimas dėl Sutarties Specialiųjų sąlygų pakeitimo įsigalioja tik tuomet, kai abi Šalys patvirtina tokį Susitarimą ir Kredito gavėjas ne vėliau kaip Kredito gavėjo prašyme pratęsti Kredito terminą nurodytą Kredito termino pratęsimo dieną sumoka Kredito gavėjo prašyme pratęsti Kredito terminą nurodytą Kredito dalį, iki Kredito termino pratęsimo priskaičiuotas palūkanas, kitus Bendrą vartojimo kredito kainą sudarančius mokesčius ir išlaidas, ir Netesybas, ir/ar kitas pagal Sutartį mokėtinas sumas (jei taikytina).
(g) Jeigu Kredito gavėjas vietoj Sutarties Bendrųjų sąlygų 10.3.2 (a) (ii) papunktyje nurodyto patvirtino dėl Mokumo deklaracijoje pateiktų duomenų nurodo, jog Kredito gavėjo Mokumo deklaracijoje pateikti duomenys pasikeitė, dėl ko Kredito gavėjas Kredito davėjo nuomone gali būti nebepajėgus vykdyti finansinių įsipareigojimų, Kredito davėjas atsisako pratęsti Kredito terminą ir Kredito gavėjas privalo Sutartyje nustatyta tvarka grąžinti visą Kreditą ir sumokėti visą Bendrą vartojimo kredito kainą bei kitas pagal Sutartį mokėtinas sumas. Jeigu Kredito gavėjas dar iki sulaukdamas Kredito davėjo atsisakymo ar sutikimo pratęsti Kredito terminą savo nuožiūra perveda Kredito davėjui lėšas iki Kredito gavėjo paprašyto Kredito termino pratęsimo dienos priskaičiuotų ir mokėtinų palūkanų, kitų Bendrąją vartojimo kredito kainą sudarančių mokesčių ir išlaidų sumų, ir/ar Netesybų ir/ar kitas pagal Sutartį mokėtinų sumų padengimui, Kredito gavėjas sutinka jog tokios Kredito gavėjo pervestos lėšos Kredito davėjui atsisakius pratęsti Kredito terminą būtų panaudotos Kredito gavėjo įsiskolinimui pagal Sutartį padengti.
(h) Kredito gavėjui atsisakius pratęsti Kredito terminą, įmoka kurią Kredito gavėjas sumokėjo ketindamas pratęsti Kredito terminą (jeigu tokia yra sumokėta), yra įskaitoma Sutarties 8.4. punkte nustatyta tvarka.
10.3.3. Jeigu Kredito gavėjas neatlieka Sutarties Bendrųjų sąlygų 10.3.2 (c) papunktyje nurodytų veiksmų ir/ar prašyme pratęsti Kreditą nurodytu laiku nesumoka iki Kredito termino pratęsimo priskaičiuotų palūkanų, kitų Bendrą vartojimo kredito kainą sudarančių mokesčių ir išlaidų, Netesybų ir/ar kitų pagal Sutartį mokėtinų sumų (jei taikytina), laikoma, kad Susitarimas dėl Sutarties Specialiųjų sąlygų pakeitimo nebuvo sudarytas ir Kredito gavėjas privalo grąžinti Kreditą bei sumokėti Bendrą vartojimo kredito kainą Sutarties Specialiosiose sąlygose nustatytą Kredito grąžinimo dieną.
10.3.4. Kredito gavėjas sutinka, kad Kredito davėjas savo nuožiūra keistų Kredito termino pratęsimo tvarką, iš anksto informuodamas apie tai Kredito gavėją Sutarties Bendrųjų sąlygų 3.2.5 punkte nustatyta tvarka.
10.4. Kredito gavėjas, nenurodydamas priežasties, gali atsisakyti Sutarties per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų nuo Sutarties sudarymo dienos. Kredito gavėjas, norėdamas atsisakyti Sutarties, privalo:
10.4.1. ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų nuo Sutarties sudarymo dienos išsiųsti Kredito davėjui Elektroniniu paštu/Elektroniniais kanalais/paštu raštišką pranešimą apie Sutarties atsisakymą; ir
10.4.2. nedelsdamas, bet kuriuo atveju ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo pranešimo apie Sutarties atsisakymą išsiuntimo Kredito davėjui dienos, grąžinti Kredito davėjui pagal Sutartį suteiktą Kreditą ir palūkanas, susikaupusias nuo dienos, kurią buvo išmokėtas Kreditas, iki Kredito grąžinimo dienos;
10.5. Sutarties nutraukimas:
10.5.1. Sutartis gali būti nutraukiama Šalių susitarimu arba vienašališkai Sutartyje numatytais atvejais.
10.5.2. Kredito davėjas turi teisę vienašališkai nesikreipdamas į teismą išsiųsdamas Kredito gavėjui išankstinį raštišką pranešimą nutraukti Sutartį, kai yra visos šios sąlygos:
a) Kredito gavėjas yra informuotas apie pradelstą mokėjimą;
b) Mokėjimas pradelsiamas ilgiau kaip vieną mėnesį ir jo suma yra ne mažesnė kaip 10 procentų negrąžintos kredito sumos arba mokėjimas yra pradelstas tris mėnesius iš eilės;
с) Pradelstas mokėjimas nebuvo padengtas per dvi savaites nuo papildomo rašytinio pranešimo įteikimo Kredito gavėjui.
Kredito davėjas turi teisę vienašališkai nesikreipdamas į teismą išsiųsdamas Kredito gavėjui išankstinį raštišką pranešimą nutraukti Sutartį taip pat ir kitais įstatymų numatytais pagrindais.
Pranešimas dėl Sutarties nutraukimo Kredito davėjo pasirinkimu gali būti siunčiamas paprastu paštu, faksu arba elektroniniu paštu. Sutarties nutraukimo terminas pradedamas skaičiuoti nuo pranešimo gavimo dienos. Sutartis laikoma pasibaigusi praėjus 3 (trims) darbo dienoms po to, kai Kredito gavėjas gavo Kredito davėjo pranešimą apie Sutarties nutraukimą.
Iki Sutarties pabaigos momento, nurodyto Sutarties Bendrųjų sąlygų 10.5.2. punkto trečiojoje pastraipoje Kredito gavėjas privalo sugrąžinti visą paimtą Kreditą, sumokėti iki grąžinimo dienos priskaičiuotas palūkanas ir kitus Bendrą vartojimo kredito kainą sudarančius mokesčius bei kitus Kredito gavėjo pagal Sutartį Kredito davėjui mokėtinus mokėjimus.
10.5.3. Kredito gavėjas turi teisę vienašališkai nesikreipdamas į teismą nutraukti Sutartį bet kuriuo metu išsiųsdamas Kredito davėjui Elektroniniu paštu/Elektroniniais kanalais/paštu išankstinį raštišką pranešimą nutraukti Sutartį.
Sutartis laikoma pasibaigusia praėjus 3 (trims) darbo dienoms po to, kai Kredito davėjas gavo Kredito gavėjo pranešimą apie Sutarties nutraukimą, ir Kredito gavėjas tinkamai įvykdė visas šios Sutarties sąlygas, t.y. grąžino visus įsiskolinimus ir Sutartyje nustatyta tvarka sumokėjo visas pagal šią Sutartį Kredito davėjui mokėtinas sumas.
10.5.4. Sutarties nutraukimas nesustabdo palūkanų, kitų Sutartyje numatytų mokėjimų skaičiavimo ir nepanaikina Kredito gavėjo prievolės grąžinti Kreditą, mokėti palūkanas, Bendrą vartojimo kredito kainą bei kitas Kredito gavėjo Kredito davėjui pagal Sutartį mokėtinas sumas. Sutarties nutraukimas neturi įtakos ir kitų Sutarties sąlygų galiojimui, kurios pagal savo esmę lieka galioti ir po Sutarties nutraukimo.
11. KREDITO GAVĖJO IDENTIFIKAVIMAS. ASMENS IR PRISIJUNGIMO DUOMENŲ KEITIMAS. KLIENTŲ INFORMAVIMAS.
11.1. Atliekant veiksmus Elektroniniais kanalais, Kredito gavėjas sutinka, kad Kredito davėjas Kredito gavėjo tapatybę nustatytų/identifikuotų:
11.1.1. Jei Kredito gavėjas atlieka veiksmus internetu – pagal Kredito gavėjui suteiktą Kredito gavėjo ID bei Kredito gavėjo susikurtą slaptažodį.;
11.1.2. Jei Kredito gavėjas atlieka veiksmus mobiliuoju telefonu – pagal Kredito gavėjui suteiktą Kredito gavėjo ID bei Kredito gavėjo telefono numerį.
11.2. Prisijungimo duomenų keitimas
11.2.1. Praradus Kredito gavėjo ID ar slaptažodį, Kredito gavėjas turi siųsti SMS žinutę pateiktu Tinklalapyje telefono numeriu iš Kredito gavėjo mobilaus telefono numerio, su tekstu PRARADAU. Kreditorius SMS žinute į Kredito gavėjo mobilaus telefono numerį išsiunčia Kredito gavėjo ID, o į Kredito gavėjo elektroninį paštą - laikiną slaptažodį.
11.2.2. Laikiną slaptažodį Kredito gavėjas pasikeisti gali MK Kredito gavėjo zonoje „Mano duomenys“.
11.2.3. Praradus Kredito gavėjo ID ir/ar slaptažodį ir pasikeitus mobilaus telefono nr., Kredito gavėjas iš asmeninės banko sąskaitos privalo sumokėti mokestį, lygų Registracijos mokesčiui, nurodytam Tinklalapyje, mokėjimo paskirtyje nurodydamas naują mobilaus telefono numerį ir asmens kodą.
11.2.4. Praradus Kredito gavėjo ID ir/ar slaptažodį ir elektroninį paštą, Kredito gavėjas iš asmeninės banko sąskaitos privalo sumokėti mokestį, lygų Registracijos mokesčiui, nurodytam Tinklalapyje, mokėjimo paskirtyje nurodydamas naują elektroninį paštą ir asmens kodą.
11.3. Asmens duomenų keitimas
11.3.1. Kredito gavėjas gali keisti asmens duomenis esančius MK Kredito gavėjo zonoje „Mano duomenys“, išskyrus asmens kodą, vardą, pavardę, sąskaitos numerį, bei pateikto dokumento numerį.
11.3.1.1. Pasikeitus vardui ar pavardei, bei pateikto dokumento numeriui Kredito gavėjas privalo raštu pateikti prašymą dėl duomenų keitimo, atvykus į Kreditoriaus buveinę arba elektroniniais kanalais, su asmens tapatybę patvirtinančiais dokumentais bei duomenų pasikeitimą patvirtinančiais dokumentais.
11.3.1.2. Kredito gavėjui naujas sąskaitos numeris priskiriamas, jeigu Kredito gavėjas atlieka mokėjimą Kreditoriui iš savo asmeninės sąskaitos.
11.4. Klientų informavimas
11.4.1. Informacija apie Kreditą ir/ar įsiskolinimus pagal Sutartį Kredito gavėjui teikiama [išsiuntus iš Kredito gavėjo mobilaus telefono numerio SMS žinutę Tinklalapyje nurodytu telefono numeriu, įrašius tekstą INFO, ir Kredito davėjui gavus tokią SMS žinutę iš Kredito gavėjo].
11.4.2. Kredito gavėjas [SMS žinute] gauna Kredito(-ų) informaciją esančią/tikslią [tuo momentu, kada Kredito davėjas Kredito davėjo darbo laiku gauna Kredito gavėjo SMS žinutę su prašymu teikti informaciją].
11.4.3. Informacija apie Kreditą, Kredito gavėjui taip pat teikiama MK Kredito gavėjo zonoje „Mano duomenys“.
12. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
12.1. Šiai Sutarčiai (tiek Bendrosioms, tiek Specialiosioms sąlygoms) taikoma bei ji aiškinama vadovaujantis Lietuvos Respublikos teise.
12.2. Ginčų sprendimas ir nuostolių atlyginimas.
12.2.1. Šalių ginčai ar kiti nesutarimai arba reikalavimai, kylantys iš šios Sutarties ar susiję su šia Sutartimi sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų numatyta tvarka teisme. Kilus ginčams juos sprendžia Kredito gavėjo gyvenamosios vietos teismas.
12.2.2. Kredito gavėjas manydamas, kad Kredito davėjas vykdydamas šią Sutartį pažeidė Kredito gavėjo teises ar įstatymų saugomus interesus, savo pasirinkimu gali kreiptis ne į teismą, bet pasinaudoti išankstine ginčų sprendimo ne teisme tvarka. Tokiu atveju Kredito gavėjas pirmiausia privalo raštu kreiptis į Kredito davėją ir nurodyti tariamą pažeidimą bei Kredito gavėjo reikalavimus. Kredito davėjas privalo raštu atsakyti į tokią iš Kredito gavėjo gautą pretenziją per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo Kredito gavėjo prašymo gavimo dienos. Kredito davėjas tokį Kredito gavėjo prašymą nagrinėja nemokamai.
Jeigu Kredito davėjas visiškai ar iš dalies sutinka su Kredito gavėjo pretenzija ir reikalavimais, tuomet Kredito gavėjui pateikiamame atsakyme į jo pretenziją nurodoma kokio dydžio ir kokiu būdu bei terminais Kredito davėjas atlygins Kredito gavėjo nuostolius, atsiradusius dėl to, kad Kredito davėjas vykdydamas šią Sutartį pažeidė Kredito gavėjo teises ar įstatymų saugomus interesus. Bet kuriuo atveju, Kredito davėjas tokiu atveju privalo atlyginti Kredito gavėjo nuostolius, kaip kad nurodyta Kredito davėjo atsakyme į Kredito gavėjo pretenziją, ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) dienų nuo atsakymo į pretenziją pateikimo Kredito gavėjui, nebent (a) Kredito gavėjas praneša Kredito davėjui jog jo netenkina Kredito davėjo siūlomas nuostolių atlyginimas ir Kredito gavėjas ketina ginti savo teises kreipdamasis į Lietuvos Respublikos Vartotojų teisių apsaugos tarnybą arba teismą arba (b) Kredito gavėjas pateikė Lietuvos Respublikos Vartotojų teisių apsaugos tarnybai prašymą išnagrinėti tokią Kredito gavėjo pretenziją išankstinė ginčų sprendimo ne teisme tvarka, arba kreipėsi į kompetentingą teismą.
Jeigu Kredito davėjas nesutinka su Kredito gavėjo reikalavimais, Kredito davėjo pagal šį Sutarties Bendrųjų sąlygų 12.2.2 punktą Kredito gavėjui pateikiamas atsakymas privalo būti išsamus, motyvuotas ir pagrįstas dokumentais.
Jeigu Kredito gavėjo netenkina Kredito davėjo pateiktas atsakymas į Kredito gavėjo pretenziją arba jeigu Kredito davėjas neatsakė į Kredito gavėjo pateiktą pretenziją per šio Sutarties punkto pirmoje pastraipoje nurodytą terminą, Kredito gavėjas turi teisę per 6 (šešis) mėnesius nuo pretenzijos pateikimo Kredito davėjui kreiptis su prašymu į Lietuvos Respublikos vartotojų teisių apsaugos tarnybą dėl išankstinio ginčų sprendimo ne teisme Lietuvos Respublikos Vartojimo kredito įstatymo nustatyta tvarka.
12.3. Visi Šalių pranešimai viena kitai turi būti pateikti raštu. Šalys susitaria, kad pranešimai išsiųsti kitai Šaliai elektroniniu paštu arba SMS žinute, kurie yra Kredito gavėjo pateikti Kredito davėjui registracijos metu ar yra Kredito davėjo nurodyti Tinklalapyje (jei pranešimai teikiami Kredito davėjo), prilyginami rašytinės formos pranešimams.
Bet koks rašytinis ar jam prilygintos formos pranešimas yra laikomas gautu ir su tuo susiję terminai pradedami skaičiuoti, žemiau nurodyta tvarka ir terminais:
(a) Elektroniniu paštu išsiųstas pranešimas laikomas gautu tada, kai po jo išsiuntimo praėjo 72 (septyniasdešimt dvi) valandos.
(b) SMS žinute išsiųstas pranešimas laikomas gautu tada, kai po jo išsiuntimo praėjo 72 (septyniasdešimt dvi) valandos.
(c) 3 (trys) darbo dienos po to, kai jis buvo išsiųstas paštu.
(d) 3 (trys) darbo dienos nuo atitinkamo Kredito davėjo pranešimo paskelbimo Tinklalapyje.
Jeigu Kredito gavėjas pranešimą Kredito davėjui elektroniniu paštu ar SMS žinute siunčia ne Kredito davėjo darbo laiku (a) ir (b) punktuose nurodyti terminai Kredito davėjui įvykdyti tam tikrus veiksmus pradedami skaičiuoti nuo Kredito davėjo darbo laiko pirmą darbo dieną nuo pirmos po to einančios Kredito davėjo darbo laiko valandos.
Kredito gavėjas sutinka, kad Kredito davėjas pranešimus Kredito gavėjui siųstų automatinėmis elektroninės komunikacijos priemonėmis, nereikalaujančiomis žmogaus dalyvavimo.
Kredito davėjo ir Kredito gavėjo pranešimai siunčiami paprastu paštu, elektroniniu paštu ar SMS žinute Šalių nurodytais adresais ir telefono numeriais. Apie Šalių adresų ir/ar telefono numerio pasikeitimą turi būti pranešta per 3 (tris) kalendorines dienas nuo adreso pasikeitimo Sutarties Bendrųjų sąlygų 12.3 punkte nurodyta tvarka, Kredito davėjas apie adreso ir/ar telefono numerio pasikeitimą informuoja pateikdamas šią informaciją Tinklalapyje.
12.4. Šalys susitaria, kad Elektroniniais kanalais sudaryta Sutartis su visais jos pakeitimais ir papildymais (jei tokių būtų), Kredito gavėjo sutikimas gauti ir tvarkyti Asmens duomenis, Kredito paraiška turi tokią pačią teisinę galią, kaip rašytinis dokumentas, kad šis valios išreiškimo būdas yra priimtinas ir teisėtas bei turi Šalims tokią pačią galią, kaip ir parašas popieriniuose dokumentuose ir yra leistinas kaip įrodinėjimo priemonė teisme.
12.5. Kitos Sutarties sąlygos yra nurodytos Sutarties Specialiosiose sąlygose.